דבר מלכות - שיעור חת"ת יומי | חב"ד
Menu


הורדה חינםוההוספה בלימוד התורה בענייני משיח וגאולה ("מלכות שבתפארת") היא ה"דרך הישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש שבת פרשת תזריע - מצורע ה'תנש"א
Itzhar Mordechai
770Apps
053-426-1676
admin@dvarmalchus.co.il

This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.